Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen

Van praten naar doen

Dit programma is alleen succesvol als het leidt tot meer binnenstedelijke transformatieprojecten die sneller tot uitvoering komen met meer kwaliteit. Daar zijn onze inspanningen op gericht, want dat gaat niet vanzelf. Elk project kent uitdagingen en knelpunten. In veel gevallen is maatwerk nodig. Maar vaak gaat het ook om gelijksoortige vragen en knelpunten die door gezamenlijke actie versneld tot een oplossing gebracht kunnen worden. Dat vraagt om een programmatische aanpak, waarin concrete transformatieprojecten een speciale status verkrijgen. Daarmee krijgen betrokkenen toegang tot kennis en ervaring van elders. Tegelijkertijd wordt daarmee de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de individuele transformatieprojecten en van het programma verhoogd. Dat verbreed en versterkt het maatschappelijke en politieke draagvlak voor die grote opgave.

Aanmelding van transformatieprojecten

Gemeenten en marktpartijen kunnen (plannen voor) concrete gebiedstransformaties indienen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Het gaat om gebiedstransformaties die passen binnen de bestaande Rijkskaders en die:

  • geconfronteerd worden met uitdagingen en knelpunten waardoor realisatie niet vanzelfsprekend is;
  • in de beginfase van ontwikkeling zitten of waarvan verwacht mag worden dat die op korte termijn in ontwikkeling genomen gaan worden;
  • een belangrijk deel van de lokale/regionale woningvraag kunnen accommoderen;
  • een bovengemiddelde complexiteit kennen;
  • betekenisvol zijn binnen de betreffende gemeente of regio en draagvlak hebben;
  • een voorbeeldwaarde kunnen hebben voor andere binnenstedelijke locaties.

De aangemelde transformatieprojecten maken gezamenlijk de volle breedte van de problematiek zichtbaar en benadrukken de grote economische en maatschappelijke belangen die hiermee gemoeid zijn. Vooralsnog is er geen limiet aan het aantal transformatieprojecten dat binnen het programma wordt toegelaten.

Betekenis van het programma voor de geselecteerde transformatieprojecten

De deelnemende transformatieprojecten zijn verantwoordelijk voor hun eigen succes. Dat begint bij een goede regionale inbedding en bij het ontwikkelen van lokale ontwikkelingskracht. Deelname aan het programma mag er niet toe leiden dat partijen gaan afwachten wat er aan kennis en kunde elders ontwikkeld wordt en of er eventuele Rijksmiddelen beschikbaar komen. Voorwaarde voor deelname aan het programma Stedelijke Transformatie is dat partijen bereid zijn actief mee te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling.

Deelname geeft betrokken partijen het recht om deel te nemen aan alle activiteiten binnen het Intensiveringsprogramma. De meest toonaangevende projecten spelen een belangrijke rol in de communicatie over het programma. Indien nodig is vanuit het programma Stedelijke Transformatie (beperkt) budget beschikbaar voor advies, begeleiding en organisatie.
Voor het oplossen van specifieke knelpunten kan mogelijk een beroep worden gedaan op ontheffing van regelgeving of op experimenteerartikelen in relevante regelgeving. Waar zinvol en mogelijk zal vanuit het Rijk medewerking worden verleend aan het ontschotten van (toegezegde) financiële (rijks)middelen.

De inzet is dat (een aantal) transformatieprojecten binnen het programma showcases worden waar het gaat om de energietransitie en realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op eventueel daarvoor beschikbare (rijks)middelen.

Regionaal schaalniveau

In veel gevallen is het regionale schaalniveau het juiste aangrijpingspunt. Samenwerking binnen regionale netwerken, zoals de MRA, MRDHR, B5 en SRE, wordt steeds belangrijker. Op diverse dossiers, zoals de woningbouwprogrammering en de aanpak van bedrijventerreinen, blijkt regionale samenwerking zijn vruchten af te werpen. Waar mogelijk en zinvol wordt binnen het programma gebruik gemaakt van (bestaande) regionale kennisstructuren.

Beleidsmatige inbedding resultaten

In de komende periode werken veel gemeenten aan omgevingsvisies. De kennis en ervaring opgedaan binnen dit programma en in de concrete transformatieprojecten kan daarbij benut worden en omgekeerd. Tevens worden de ervaringen in het programma zoveel mogelijk benut op nationaal niveau in de Novi, de Omgevingswet en de aanvullingswet grondeigendom. Vanuit het programma kunnen adviezen uitgebracht worden richting partijen. Een voorbeeld hiervan is het advies dat is uitgebracht over de transformatiefaciliteit.

Bouwplaats treinstation Arnhem
Foto: Alex Schröder