Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Waarom meedoen?

Het programma richt zich op de uitvoering van concrete binnenstedelijke transformatieprojecten. Het gaat om versnellen, opschalen en verbeteren. Instrumenten die we binnen dit programma gebruiken zijn onder andere communicatie, kennisontwikkeling, kennisdeling, begeleiding, advisering en bemiddeling. Vanuit het programma bundelen we de beschikbare kennis en ervaringen over binnenstedelijke gebiedstransformatie, waaruit deelnemers kunnen putten.

Het programma organiseert daarnaast kleinschalige themabijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers vanuit de projecten om nieuwe kennis te genereren en om gezamenlijk concrete vraagstukken op te lossen. Vanuit het programma is (beperkte) mogelijkheid voor externe ondersteuning en advisering. Daarnaast organiseren we verschillende typen grootschalige bijeenkomsten om de voortgang binnen het programma bredere bekendheid te geven en om de opgedane kennis breed te delen.

Voor concrete projecten binnen het programma wordt op afroep en naar behoefte begeleiding en advisering beschikbaar gesteld, en waar nuttig bemiddeling richting de ministeries. Belangrijk is dat de projecten zelf hun cases kunnen indienen om tijdens kleinschalige bijeenkomsten te behandelen. Deze casus-gerichte aanpak zorgt voor het verdiepen van de kennis en draagt eraan bij dat de projecten een stap verder worden geholpen.

In het kader van het programma worden onder andere een website, nieuwsbrieven en andere media ingezet om over het programma, de transformatieprojecten en de resultaten te communiceren.
Bij de uitvoering van het programma wordt zoveel aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande netwerken en instituties.

Criteria

Wij streven ernaar om alle relevante binnenstedelijke transformatieprojecten van enige importantie en met voorbeeldwaarde uiteindelijk in het programma te laten participeren. Afhankelijk van het succes van het programma zal in volgende jaren nogmaals een oproep worden gedaan om projectvoorstellen aan te melden.

We hebben een beperkt aantal voorwaarden opgenomen voor deelname en een aantal zaken benoemd als pre, om een evenwichtige verdeling van projecten in het programma te krijgen. Projecten kunnen zowel door gemeenten als door marktpartijen aangemeld worden. In het laatste geval is een voorwaarde dat de betrokken gemeente mee ondertekent.

Voorwaarden voor deelname

Voor het programma Stedelijke Transformatie zijn we op zoek naar projecten waarbij in de komende jaren sprake is van transformatie van een gebied of locatie ten behoeve van met name woningbouw. We richten ons op gebieden:

  1. die liggen binnen het bestaande stedelijke gebied;
  2. die in de beginfase van ontwikkeling zitten of die binnenkort in ontwikkeling worden genomen;
  3. voorzien in een substantieel deel van de lokale of regionale woningvraag.

Dit programma richt zich niet op projecten waarbij sprake is van transformatie van uitsluitend een gebouw (zoals een voormalig kantoor) naar woningbouw. Per gemeente of marktpartij kunnen er overigens meer projecten worden aangemeld.

Pré

Een pré voor deelname is verder dat de gebiedstransformaties:

  1. een bovengemiddelde complexiteit bevatten;
  2. betekenisvol zijn binnen de betreffende gemeente of regio en draagvlak hebben;
  3. te maken hebben met uitdagingen en knelpunten waardoor transformatie niet vanzelfsprekend is;
  4. een voorbeeldwaarde kunnen hebben voor andere stedelijke transformatie-projecten.

Overige voorwaarden

Verder vragen we van de projecten:

  • Actieve deelname bij bijeenkomsten en bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
  • Eén vast aanspreekpunt per deelnemend gebied.

Om de betrokkenheid te vergroten, verzoeken wij dat het aanmeldformulier (.docx) door de verantwoordelijke wethouder wordt ondertekend.

Bouwplaats treinstation Arnhem
Foto: Alex Schröder