Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Heerlen: Urban Heerlen – Urban living

Over het project

Naam project: Urban Heerlen – Urban living
Plaats: Heerlen
Contactpersoon: Nicole Simons, programmamanager centrum
Marktpartij: N.n.b.

Omschrijving

De afgelopen jaren heeft het thema ´krimp´ de beleids/ en uitvoeringsagenda gedomineerd. Een strakke, doelgerichte aanpak van de woningprogrammering was noodzakelijk om het overschot aan woningen (kwantitatief probleem) aan te pakken. Het terugdringen van dat overschot was cruciaal om leegstand te voorkomen c.q. verder terug te dringen. Inmiddels dringt zich de noodzaak op om, naast het onverminderd verder gaan met de aanpak van het kwantitatieve probleem, ook een aanpak te ontwikkelen voor het kwalitatieve probleem op de vastgoedmarkt: er is teveel van het verkeerde. Er is wel vraag naar een kwalitatief ander aanbod dan nu beschikbaar is. Met name in het centrum-stedelijk gebied speelt deze kwalitatieve uitdaging.

In ´Urban Heerlen´ is een visie neergelegd om de komende jaren te werken aan een versterking van het sociaal-economische hart van Heerlen. Urban Heerlen geeft een heldere ontwikkelingsrichting aan+ 25 concrete ambities zijn beschreven, 4 urbane/ontwikkelgebieden zijn benoemd en deelprojecten zijn gedefinieerd.
Via urban Heerlen moet de woonfunctie in Heerlen centrum worden versterkt door toevoeging van 400 tot 600 woningen.

Prominent vraagstuk

De belangrijkste uitdaging is het sluitend krijgen van de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling als zodanig en de verschillende vastgoed(opstal)ontwikkelingen. Minder bouwen tegen een betere kwaliteit leidt tot negatief sluitende (grond-/vastgoedexploitaties). Er zijn middelen beschikbaar gesteld door IBA en provincie Limburg. Echter veelal blijkt dat niet voldoende te zijn. Daarnaast vraagt het omzetten van intenties naar contracteren én procedures rondom bestemmingsplan een uitdaging en zijn veelal in dergelijke processen de meest vertragende factoren.

Verwachting programma

Het programma en de interactie kunnen helpen om van traditioneel denken en doen te komen tot inventieve en vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen binnen Urban Heerlen – Urban living.

Street art Heerlen