Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Alkmaar: Alkmaars Kanaal

Over het project

Naam project: Alkmaars Kanaal
Plaats: Gemeente Alkmaar
Contactpersoon: Menno Cabooter, senior programmamanager
Marktpartij: Diverse partijen

Omschrijving

De kanaalzone in het centrumgebied van Alkmaar transformeert van industrieel transportkanaal naar een uitnodigende stadsrivier die verbindt. Het streven is om langs het Noordhollandsch Kanaal een compact, 21e-eeuws stadsdeel te ontwikkelen met een (hoog)stedelijk woon-, werk- en leefmilieu. Dit gebied noemen we het Alkmaars Kanaal.

Het Noordhollandsch Kanaal loopt door het centrum van Alkmaar en vormt een perfecte dwarsdoorsnede van de stad. In het Alkmaars Kanaal liggen een aantal bedrijventerreinen (Oudorp, Overdie) en kantoorlocaties die voor een complexe transformatieopgave staan. Het programma Alkmaars Kanaal is een uitwerking van één van de ambitielijnen van de Omgevingsvisie Alkmaar 2040. Deze visie juicht onder meer compact binnenstedelijk bouwen en de toepassing van SmartCity-technologieën toe: belangrijke opgaven bij de herontwikkeling van het Alkmaars Kanaal.

De gemeente beoogt een organische ontwikkeling van deze gebieden op basis van initiatief van marktpartijen en zelfbouwers, en ziet voor zichzelf een actieve rol in het wegnemen van barrières. Essentieel voor een goed functionerend en aantrekkelijk Alkmaars Kanaal is dat de projecten met elkaar verweven zijn en de ruimtelijke structuur versterken. Daarom zijn er deelvisies opgesteld, zie de deelgebieden op de website van de gemeente, die inzicht geven in de gewenste ontwikkelingsrichting en de markt en inwoners inspireren om samen te bouwen aan de nieuwe stad langs het kanaal.

De opgave voor het Alkmaars Kanaal is dat er 15.000 woningen in 15 jaar gebouwd worden. Het bij deze aantallen benodigde aantal bedrijven en voorzieningen kan steeds exacter worden bepaald, uitgaande van het realiseren van een vitaal en economisch gezond Alkmaars Kanaal. De doelgroep waarop de gemeente zich richt zijn Alkmaarse bewoners en bedrijven, en bewoners en bedrijven uit de regio en de Metropoolregio Amsterdam.

Prominent vraagstuk

  • Omgaan met omstandigheden die de transformatie complex maken, zoals leegstand, versnipperd eigendom, milieucontouren.
  • Ontwikkelen voor de juiste doelgroepen (wonen en bedrijven).
  • Financieel organiseren (voorfinanciering, bovenplanse kosten).
  • Onzekerheid ten aanzien van de economische ontwikkeling (crisis, internationale groei, Brexit).
  • Ambities rondom duurzaamheid en kwaliteit overeind houden.

Verwachting programma

  • Samen met andere gemeenten en marktpartijen een vergelijkbaar vraagstuk doornemen, kennis delen en van elkaar leren.
  • Ons netwerk verbeteren, waardoor we bij specifieke vraagstukken eenvoudiger contact kunnen leggen met de juiste partijen.
  • Marktpartijen, hun belangen en overwegingen beter leren kennen.
Alkmaar kanaalzone 2
Stedelijke Transformatie project