Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Publicaties

In Nederland is de discussie over de transformatiepotentie van de bestaande stad in volle hevigheid losgebarsten: waar in de bestaande stad kan deze opgave worden gerealiseerd? In haar studie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht wat de woningbouwmogelijkheden zijn binnen de stad; welke plekken in de stad (panden en terreinen) zijn op dit moment on(der)benut en kunnen geschikt worden gemaakt voor woningbouw? Het onderbouwen van de transformatiepotentie van het bestaand bebouwd gebied is de hoofdreden voor dit onderzoek.

De Juridische Expertpool Planschade (JEP) adviseerde in de periode 2010-2016 in ruim 120 casussen. In eerste instantie ondersteunde de JEP gemeenten die te maken kregen met demografische transitie (krimp) in het doorvoeren van de noodzakelijke planologische wijzigingen op een dusdanige wijze dat succesvolle (hoge) schadeclaims voorkomen konden worden. Vanaf 2014 hebben alle gemeenten die eigenbouw of de transformatie van panden tot woonruimten mogelijk wilden maken, gebruik kunnen maken van de expertise van de JEP. De opgedane ervaringen van de expertpool zijn opgetekend in deze publicatie.

Nederland staat door de aanhoudende huishoudensgroei en de daaruit voortvloeiende woningvraag voor nieuwe verstedelijkingsopgaven, met als belangrijkste uitdaging voldoende duurzame en betaalbare woningen in een veilige, leefbare en gezonde omgeving. Die woningvraag wordt op dit moment onvoldoende bediend en ook voor de komende jaren ontbreekt het perspectief op voldoende woningbouwlocaties.

Met dit Manifest willen de opstellers een bijdrage leveren aan het Regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet. Wij zijn er van overtuigd dat hiermee de duurzame en gezonde groei van onze steden krachtig wordt bevorderd. Ze roepen andere partijen op dit Manifest
te onderschrijven.

Rebel heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de belemmeringen en oplossingsrichtingen bij binnenstedelijke transformatielocaties in de Zuidelijke Randstad.

Het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen Zuidelijke Randstad heeft het afgelopen jaar belemmeringen kunnen ombuigen naar kansen in het stimuleren van binnenstedelijk bouwen.

Naar toekomstbestendige, ongedeelde, energieneutrale en bereikbare steden.

Amsterdam Ijburg