Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Beverwijk: Spoorzone

Over het project

Naam project: Spoorzone
Plaats: Gemeente Beverwijk
Contactpersoon: Maarten ter Horst
Marktpartij: De Bazaar

Omschrijving

Ambitie van het gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk is om het gebied aan weerszijden van het spoor en de A22 in samenhang te ontwikkelen tot een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waarin gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieingen én dat onlosmakelijk onderdeel uit gaat maken van het centrum van Beverwijk. Op basis van een integrale verkenning lijken de komende 25 jaar circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen mogelijk. Hierdoor groeit Beverwijk van circa 40.000 inwoners naar meer dan 60.000.

Op grond van de verkenning blijkt dat in het gebied in totaal circa 1,3 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak (m2 bvo) kan worden gerealiseerd. In de verkenning is uitgegaan van circa 10 procent grondgebonden eengezinswoningen en de rest gestapelde meergezinswoningen. Van de woningen ten oosten van de A22 dient in totaal minimaal 20 procent in het sociale segment te worden gerealiseerd. Behoefte is er vooral aan middeldure en dure woningen. De verdeling wonen/niet wonen in de verkenning is 80-20 procent. In het programma is tevens rekening gehouden met het terug laten komen van het gehele huidige programma op het Bazaarterrein.

Naast de hoofdambitie, is een aantal onderliggende doelstellingen:

 • Creëren van een betere leefomgeving
 • Een economisch vitaler gebied creëren
 • Meer samenbrengen van werken en onderwijs in de keten
 • Toevoegen van nieuwe functies
 • Betere OV-bereikbaarheid en -gebruik in het gebied
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en binnen het gebied
 • Realiseren van een zelfstandig functionerende zeehaven
 • Verduurzamen van het gebied en verbeteren van de verbindingen met omliggende groengebieden
 • Verbeteren van de entrees van het gebied
 • Vergroten van de organisatiegraad van de ondernemers in het gebied

Het grootste deel van de Spoorzone ligt ten oosten van de A22 en bestaat uit bedrijventerrein, Bazaarterrein en Meubelboulevard. Ten westen van de A22 gaat het om een strook grond met daarin het station, een parkeerterrein, een grootschalig PDV-GDV- gebied en een verouderd kleinschalig bedrijventerrein, waarin ook wordt gewoond. Dwars door het gebied lopen de A22 en de Kennemerspoorlijn.

Prominent vraagstuk

Het gebied heeft veel potentie om ambitie en doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gemeente is daarin wel afhankelijk van heel veel andere partijen, ook op cruciale punten, zoals het verlagen van de snelheid op de A22 plus een extra aansluiting. Voor verschillende infrastructurele maatregelen is commitment van betrokken overheden nodig. Ook het milieudossier vraagt nog veel nader onderzoek en commitment van met name de provincie. De gemeente heeft een kleine beurs, er moet dus maximaal naar de financiële mogelijkheden worden gekeken. Ook heeft Beverwijk een bescheiden ambtelijke organisatie met veel eenpitters. De vraag is of een programma van deze omvang wel te behappen is.

Verwachting programma

 • Leren van andere gebiedsontwikkelingen, juist ook om die kennis in de organisatie te kunnen borgen.
 • Klankborden, informatie en kennis uitwisselen, intervisie en een luisterend oor.