Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Over ons

Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de verankering in onderwijs.

Wilt u meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Maarten Hoorn: maarten.hoorn@platform31.nl

Aansturing en uitvoering

De basis van het programma bestaat uit een stuurgroep van bestuurders van de betrokken overheden en marktpartijen. Deze stuurgroep komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar en bewaakt op hoofdlijnen de doelstellingen, de uitvoering en de (tussentijdse) resultaten van het programma Stedelijke Transformatie. De stuurgroep bespreekt dilemma’s die naar voren komen en onderneemt actie wanneer dit nodig is. De voorzitter voor de stuurgroep is niet direct een vertegenwoordiger van één van de betrokken partijen. Deze voorzitter treedt tevens op als boegbeeld.

Leden van de stuurgroep

  • Jop Fackeldey (onafhankelijk voorzitter, fackeldey@stedelijketransformatie.nl)
  • Rachel van Houwelingen (afdelingshoofd Realisatie en ontwikkeling, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Maaike Veeningen (voorzitter fysieke pijler G40 en wethouder Almere)
  • Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling BPD)
  • Erik Ronnes (namens IPO en gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
  • Albert Vermuë (directeur Leefomgeving VNG)
  • Klaas Verschuure (namens G4 en wethouder gemeente Utrecht)
  • Joep Rats (directeur beleid en vereniging Bouwend Nederland)
  • Gertjan van der Baan (bestuurslid IVBN en CEO Vesteda)
  • Victor Everhardt (directeur Platform31)

De dagelijkse aansturing vindt plaats vanuit een werkgroep met daarin (een vertegenwoordiging van) de meest betrokken koepelorganisaties. De werkgroep overlegt periodiek met de programmamanager over de uitvoering van het programma. De werkgroepleden zorgen voor gedegen communicatie en terugkoppeling naar de eigen achterban.

De dagelijkse uitvoering is in handen Platform31, die daartoe een programmateam in het leven heeft geroepen met programmamanager Maarten Hoorn en projectleider Regien van Adrichem, ondersteund door diverse medewerkers. Dit team organiseert in samenspraak met de werkgroep uiteenlopende activiteiten om het programma tot een succes te maken.

Ondersteuning in de uitvoering en een stevige verankering binnen de achterbannen wordt geboden vanuit de diverse betrokken koepels. Daarnaast leveren de deelnemende gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen bij de pilotprojecten een bijdrage aan de benodigde activiteiten (capaciteit en zo mogelijk ook faciliteiten). De betrokken kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de activiteiten met de nadruk op kennisdeling.

Activiteiten

Het programma Stedelijke Transformatie is gericht op de uitvoering van concrete binnenstedelijke transformatieprojecten. Het gaat om versnellen, opschalen en verbeteren. Instrumenten daarbij zijn onder andere communicatie, kennisontwikkeling, kennisdeling, begeleiding, advisering en bemiddeling.

In het kader van het programma worden onder andere deze website, nieuwsbrieven en andere media ingezet om over het programma, de transformatieprojecten en de resultaten te communiceren.
Er worden kleinschalige themabijeenkomsten georganiseerd met een beperkt aantal deelnemers vanuit de transformatieprojecten, met als doel nieuwe kennis te genereren en om gezamenlijk concrete vraagstukken op te lossen. Er is vanuit het programma beperkt budget beschikbaar voor externe ondersteuning en advisering.

Er worden daarnaast verschillende typen grootschalige bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang binnen het programma bredere bekendheid te geven en om de opgedane kennis breed te delen.

Bij de uitvoering van het programma wordt zoveel aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande netwerken en instituties.

Planning en looptijd

Het programma is gelanceerd tijdens de Dag van de Stad in 2017. Tijdens het eerste Jaarcongres op 22 februari 2018 is het programma daadwerkelijk van start gegaan. Het programma is een meerjarig programma, dat in eerste instantie een looptijd van vier jaar heeft. In het vierde jaar evalueren we de resultaten en kijken we wat er verder nodig is. Bij gebleken succes kunnen we het programma verlengen, als dit in een behoefte voorziet op grond van de evaluatie.

stedelijke-transformatie-logos-24

Nieuwsbrief

Bekijk eerdere mails.

Amsterdam Ijburg