Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Woerden: Middelland

Over het project

Naam project: Middelland
Plaats: Gemeente Woerden
Contactpersoon: Jeroen van Lemmen, projectmanager
Marktpartij: N.n.b.

Omschrijving

Het project richt zich op transformatie van het noordelijk deel van bedrijventerrein Middelland naar een nieuw gemengd stedelijk woongebied. Op dit moment bevinden zich op het noordelijk deel van Middelland diverse kantoren die verouderd zijn. Delen van het gebied kampen ook met langdurige leegstand. Om de leegstand tegen te kunnen gaan en de kwaliteit van het gebied te verbeteren is een ontwikkelingsvisie vastgesteld die ruimte biedt voor de transformatie van het gebied naar nieuw gemengd stedelijk woongebied. Gelet op de omvang van het gebied kunnen bij volledige transformatie ca. 1.500 woningen worden gerealiseerd.

Prominent vraagstuk

De komende periode breekt een kantelpunt aan waarbij de visie gestalte moet krijgen in eerste uitvoeringsprojecten. De belangrijkste uitdaging is dat het eerste project van voldoende kwaliteit is om als voorbeeld te dienen voor andere projecten. Behalve de kwaliteit van de te realiseren woningen, is ook aandacht nodig voor de kwaliteit van het openbaar gebied. Als gemeente onderzoeken wij de mogelijkheden om een gebiedsfonds in te stellen dat gevuld wordt met financiële bijdragen van initiatiefnemers en dat aangewend wordt voor de noodzakelijke investeringen in het openbaar gebied. De vormgeving en werking van dat gebiedsfonds is één van de uitdagingen voor de komende periode.

Verwachting programma

Uitwisseling van ervaringen en leerpunten vanuit verschillende projecten, die behulpzaam kunnen zijn om onze transformatieopgave een stap verder te brengen. Daarnaast verwachten wij dat met andere deelnemers binnen het programma gesproken kan worden over de beste aanpak van inhoudelijke of procedurele vraagstukken en zo te komen tot gemeenschappelijke kennisontwikkeling.

Woerden