Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Dordrecht: Amstelwijck (midden en noord)

Over het project

Naam project: Amstelwijck (midden en noord)
Plaats: Gemeente Dordrecht
Contactpersoon: Gabby Prevo-Brenninkmeijer, projectmanager gemeente Dordrecht
Marktpartij: Arcadis, ABB en medio 2018 andere marktpartij na tender

Omschrijving

Middelgrote steden als Dordrecht staan continu voor de opgave om zichzelf aan te passen aan de snelle veranderingen en de nieuwe eisen die dit aan hen stelt. Werken aan ‘goed wonen’, ‘goede bereikbaarheid’ en ‘goed werken’ zijn belangrijke opgaven in de Dordtse strategie. Een strategie die nog in wording is en de komende maanden in interactie met de Raad en de stad verder zal uitkristalliseren.

Als ruimtelijk kader zal het spoorzone programma hier een belangrijke invulling aan geven. De locatie Amstelwijck is hier een integraal onderdeel van. Tegelijkertijd doen zich nu al concrete kansen voor om daadwerkelijk invulling te geven aan deze strategie en spoorzone programma. Een kans om de locatie Amstelwijck, inclusief de Refaja locatie, te transformeren naar woningbouw.

In het gebied liggen momenteel omvangrijke sportvelden, die een belangrijke bijdrage leveren aan het bestaande sterk groene en waterrijke karakter. Het sportpark wordt echter beperkt gebruikt. De gemeente heeft een sterke behoefte aan véél extra woningen, ook in kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van transformatie van het gebied en de toevoeging van woningbouw. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen op het gebied van geluid en externe veiligheid, door de ligging van het gebied ‘ingeklemd’ tussen infrastructuur (A16, N3 en een spoorlijn met goederenvervoer van gevaarlijke stoffen). Eventuele kosten daarvan noodzaken tot hogere bebouwingsdichtheden, daar waar de gemeente juist sterke behoefte heeft aan hoogwaardige, dure woningbouwlocatie(-s). Deze locatie biedt daar door zijn bestaande kwaliteiten grote potentie voor. De beoogde doelgroep vertrekt al jaren uit de gemeente door het gebrek aan geschikt aanbod.

In de visie op de ontwikkeling van het gebied is een vraagstuk hoe de ambitie van een (onzekere) lightrailverbinding op termijn te combineren is met de realisatie van woningbouw op korte termijn.

Prominent vraagstuk

  1. Financiële haalbaarheid;
  2. Regelgeving, ‘eis’ eerst opheffen geluidsproblematiek alvorens te kunnen starten met bouw in, rest van, het gebied;
  3. Verplaatsing sportverenigingen en andere stakeholder in het gebied (laatste overigens nog geen eenduidig standpunt over wat betreft ‘blijven of tijdelijk’);
  4. Eventuele komst nieuwe OV-verbinding en station in relatie tot programma.

Verwachting programma

  • Informatie- en kennisuitwisseling;
  • Mogelijke experimenteerruimte.
winkelstraat Dordrecht, @Paul van de Velde